تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 14 اسفند 1400 کد مطلب:29434
گروه: اخبار حوزه فرهنگ

شماره‌ی جدید مجله‌ی میخانه در ایتالیا منتشر شد

یازدهمین شماره‌ی میخانه منتشر شد

شماره‌ی یازدهم مجله‌ی دوزبانه‌ی ایتالیایی ـ فارسی «دفترهای میخانه»  منتشر شد. این مجله تنها نشریه‌ی علمی ـ دانشگاهی ایتالیا است که فقط به مطالعات و پژوهش‌های ایران‌شناسی اختصاص دارد.

مطالب این شماره بدین شرح است:

 

ARTICOLI  مقاله‌ها

Sergio Foti, "Il varco è qui?" Il difficile transito dalla forma alla intellezione nel pensiero mistico persiano

سِرجو فوتی، «گذرگاه اینجاست؟» گذر دشوار از صورت به ادراک در اندیشۀ عرفانی ایرانی


Evgenij Eduardovič Bertel's, Il Libro dell'usignolo (Bolbol-nāme) di Farīd al-Dīn 'Aṭṭār (trad. dal russo di  P. Ognibene)

یوگنی ادواردویچ برتلس، «بلبل نامۀ» عطار نیشابوری


Alberto Merzari, La forma e il Divino: una prospettiva estetica sull'incontro di J.W. Goethe con M.Š. Ḥāfeẓ

آلبرتو مِرتزاری، صورت و الاهیت: دیدگاهی زیباشناختی پیرامون آشنایی گوته با حافظ


Hasan Zolfagari, تحلیل کاربرد شاعرانه امثال، کنایات و عناصر زبان عامه درغزلیات شمس

Analisi dell'uso poetico di proverbi, allusioni ed elementi linguistici popolari nei ghazal di Rumi


Vasilij Vladimirovič Bartol'd, Il Gīlān secondo il manoscritto Tumanskij  (trad. dal russo di  P. Ognibene)

 واسیلی ولادیمیروویچ برتولد، گیلان بر اساس نسخۀ تومانسکی


Matteo Compareti, Sull'identificazione delle coppie divine sogdiane nel contesto dello zoroastrismo centrasiatico

ماتِّئو کومپارِتی، دربارۀ شناسایی ازواج ایزدان سغدی در پس زمینۀ زرتشتی گری در آسیای میانه

 

Ezio Albrile, Aiōn e le visioni dei Magi

اِتسیو البریله، آیون و مشاهدات مغان


Riccardo Campi, Un deista mascherato da persiano. L'immagine di Zoroastro negli scritti di Voltaire

ریکّاردو کامپی، یک خداانگار زیر نقاب ایرانی. چهرۀ زرتشت در نوشته های وُلتر


Carlo Saccone, Alcune riflessioni su poesia e teologia in Dante e Nezami 

کارلو سَکّونه، تاملاتی چند بر شعر و خداشناسی دانته و نظامی

 

Mauro Scorretti, Un assegno dell'Imperatore o del Califfo. Una nuova ipotesi sulla derivazione del persiano čak

 .«مائورو سکورِّتّی، چک امپراتور یا چک خلیفه. فرضیه ای تازه مبنی بر اقتباس از واژۀ  فارسی «چک 

 

SUGLI AUTORI DI QUESTO NUMERO    دربارۀ مؤلفین این شماره

 

TRADUZIONI   ترجمه ها

Mòr Jokai, Shirin (شیرین), a cura di Lucia Angela Teszler

Achille Campanile, مرد دزد چهره (L'uomo dalla faccia di ladro), a cura di Negar Abbasi

Sadeq Hedayat, Katia (کاتیا), a cura di Nahid Norozi

Sarmad di Kāshān, Diciannove quartine (نوزده رباعی), a cura di C. Saccone 

Ebrahim Golestan, Alberi (درخت ها), a cura di Margherita Robecchi

Gianni Celati, اهمیت  ظاهر پرستی (Sul valore delle apparenze), a cura di Zahra Eghtedari

Bijan Najdi, Un laghetto pieno di incubi (استخری پر از کابوس), a cura di Negar Abbasi

 

RECENSIONI    نقد و معرفی کتاب

Paolo Riberi, Il serpente e la croce. Duemila anni di gnosi: dai Vangeli apocrifi ai Catari, da Faust ai Supereroi (di Ezio Albrile)

پائولو ریبِری، مار و چلیپا. دوهزار سال گنوسی گری: از انجیل های اپوکریف تا کاتارها، از فاوست تا ابرقهرمان ها (از اِتسیو البریله)

Demetrio Giordani, I Naqshbandī. Uomini, storie e dottrine di un ordine ṣūfī (di Fabio Tiddia)

دِمِتریو جوردانی، نقشبندیه. افراد، تاریخ و تعلیمات یک طریقۀ صوفی (از فابیو تیدّیا)

Gian Antonio Gilli, Locus sui. Religioni di luogo (di Ezio Albrile)

 (از اِتسیو البریله) جان اَنتونیو جیلی، "لوکوس سوی". مذاهب مکانی

Nahid Norozi, Esordi del romanzo persiano. Dal Vis e Rāmin di Gorgāni (XI sec.) al ciclo di Tristano (di Carlo Saccone)

ناهید نوروزی، سرآغاز منظومۀ عاشقانۀ فارسی. از «ویس و رامین» گرگانی تا چرخۀ تریستان (از کارلو سَکّونه)

 

 

http://www.bookcity.org/detail/29434