گزارش تصویری درس‌گفتار«در سلوک متن»

 

 

با حضور:
دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر مهدی محبتی، دکتر سیدمهدی زرقانی

شنبه 28 مهر 1397
کد مطلب: 14780
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید اح