گزارش تصویری نشست «فردوسی و آبای»

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
کد مطلب: 12616
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش